Delegacións Municipais

  • Delegación de Facenda, Persoal e Réxime Interior e Emprego: D. José Freire Cancelas.
  • Delegación de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas e Medioambiente e Mar: Dna. Susana Varela Santiago.
  • Delegación de Servizos e Obras (Parroquias e Barrios) e Participación Veciñal: D. Ángel Manuel González Riobo.
  • Delegación de Mobilidade, Transportes e Seguridade Cidadá, Cultura e Patrimonio, Xuventude, Mancomunidade e Protección Civil: Dna. María Colomba López Freire.
  • Delegación de Deportes: D. Jorge Santomé Gestido 
  • Delegación de Ensino e Normalización Lingüística: Dna. Rosa María Solla Veiga.
  • Delegación de Igualdade e Servizos Sociais e Promoción Económica: Dna. María del Carmen Maya Santomé. 

Nestas delegacións entenderase incluídos os seguintes ámbitos de actuación:

  • Delegación de Facenda.
    • Dirección dos servizos económicos do Concello (Intervención, Tesourería e Recadación).
    • Xestión de compras, contratacións e pagos.
    • Xestión do orzamento municipal.
  • Delegación de Persoal e Rexime Interior.
    • Contratacións de persoal.
    • Xestión e control de persoal. Rexime disciplinario.
    • Relacións laborais e relacións co Comité de Empresa e Xunta de Persoal.
  • Delegación de Emprego
    • Programas de formación ocupacional.
    • Promoción do emprego.
    • Promoción empresarial.
  • Delegación de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas:
    • Planeamento básico (Plan Xeral de Ordenación Municipal).
    • Planeamento de desenvolvemento das actuais NN.SS. e do futuro PXOM.
    • Xestión de Licencias.
    • Disciplina urbanística.
    • Promoción da vivenda protexida.
    • Obras, infraestruturas e dotacións que requiran a redacción de proxecto técnico e se executen mediante contratación.
  • Delegación de Medioambiente e Mar:
    • Proxectos e programas de ordenación e rexeneración do litoral. 
    • Proxectos e programas de mellora e posta en valor do medio natural. 
    • Proxectos e programas de humanización e rexeneración do ambiente urbano.
    • Limpeza e mantemento de praias, cauces fluviais e espazos naturais.
    • Prevención e loita contra incendios forestais, dentro das competencias municipais.
    • Recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos e residuos especiais de competencia municipal.
    • Hixiene e salubridade pública.
    • Proxectos e programas relativos aos sectores económicos vinculados ao mar.
  • Delegación de Servizos e Obras, Parroquias e Barrios:
    • Obras que non requiran a redacción de proxecto técnico e poidan executarse por administración.
    • Augas, saneamento e depuración.
    • Conservación e mellora da rede viaria municipal.
    • Mantenemento e ampliación do alumeado público.
    • Mantenemento, mellora e ampliación de zonas verdes e parques públicos.
    • Limpeza viaria e de espazos públicos.
    • Mantenemento, mellora e ampliación de parques infantís.
    • Mantenemento de colexios e instalacións municipais.
    • Cemiterios.
  • Delegación de Participación Veciñal.
    • Relacións coas asociacións veciñais.
    • Atención ás demandas veciñais nos diversos barrios e parroquias.
    • Promoción e desenvolvemento de mecanismos participativos no ámbito municipal.
  • Delegación de Mobilidade, Transportes, Seguridade Cidadá, Protección Civil e Mancomunidade do Morrazo.
    • Ordenación do tráfico rodado.
    • Transporte público.
    • Seguridade cidadá.
    • Protección Civil.
    • Mancomunidade.
  • Delegación de Cultura e Patrimonio.
    • Programación cultural.
    • Relacións cos colectivos e asociacións culturais.
    • Proxectos de dotacións socio-culturais.
    • Bibliotecas e actividades complementarias.
  • Delegación de Xuventude.
    • Xestión da Casa da Xuventude.
    • Promoción do asociacionismo e da información á xuventude.
    • Programación xuvenil.
  • Delegación de Deportes.
    • Programación deportiva.
    • Escolas deportivas municipais.
    • Proxectos de conservación e mellora de infraestruturas deportivas.
    • Relacións coas sociedades deportivas.
    • Xestión do Complexo Deportivo do Beque.
  • Delegación de Ensino e Normalización Lingüística.
    • Escolas de música, gaita, teatro, etc.
    • Relacións coa comunidade educativa.
    • Programas e proxectos relativos ao ensino.
    • Normalización lingüística.
  • Delegación de Igualdade e Servizos Sociais:
    • Programas de intervención social: prevención da exclusión, loita contra a pobreza educación para a saúde e loita contra as adiccións, inmigración, etc.
    • Programas de dinamización social e cohesión comunitaria.
    • Atención ás persoas maiores.
    • Atención aos colectivos obxecto de discriminación social.
    • Programas de promoción da igualdade de xéneros.
    • Ludoteca municipal, gardería, servizos á infancia, etc.
    • Sanidade.
  • Delegación de Promoción Económica
    • Xestión da Praza de Abastos, mercado e venda ambulante.
    • Comercio.
    • Turismo.
    • Industria.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel