abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual, os órganos de contratación difundirán, a través de Internet, no perfil do contratante as seguintes informacións: os anuncios de información previa á contratación, as licitacións abertas ou en trámite e a documentación relativa a estas, as contratacións programadas, os contratos adxudicados, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse co órgano de contratación (artigo 53 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público).