Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencia de apertura de establecimentos

Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a comprobar se os establecimentos industriais e meracntís reunen as condicións de tranquilidade, sanidade e saubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes Ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto preciso e previo para o outorgamento por este concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel