Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecimentos

Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a comprobar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto preciso e previo para o outorgamento por este concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de servizos das corporacións locais.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel