Ordenanza municipal reguladora da taxa polas sacas de area e doutros materiais de construción en terreos de dominio público municipal

Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal coas sacas de area e doutros materiais de construcción en terreos de dominio público municipal.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel