Ordenanza fiscal reguladora do servicio de sumidoiros e depuracion de augas

Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación de recepción obrigatoria, dos servicios seguintes:

  • A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autorizar a conexión á rede municipal de sumidoiros.
  • A realización das obras necesarias para a conexión á rede de saneamento.
  • A evacuación de excrementos, augas pluviais, negras e residuais mediante a utilización da rede municipal de sumidoiros.
  • O tratamento para depurar os verquidos anteriores.
Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel