Ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecanica

A natureza do tributo, a configuración do feito impoñible, a determinación dos suxeitos pasivos e da base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a concreción do período impositivo e a devindicación, así coma os réximes de administración e xestión, regularase consonte co establecido na subsección cuarta da sección terceira do capítulo segundo do título II da citada Lei reguladora das facendas locais e na restante normativa de aplicación.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel