Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Ordenanza fiscal reguladora do imposto de vehiculos de tracción mecanica

A natureza do tributo, a configuración do feito impoñible, a determinación dos suxeitos pasivos e da base de tributación, a aplicación de beneficios fiscais, a concreción do período impositivo e o devengo, así coma os rexímenes de administración e xestión, regularase consonte co establecido na Subsección cuarta da Sección terceira do Capítulo segundo do Título II da citada Lei reguladora das facendas locais e na restante normativa de aplicación.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel