abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Está determinado pola actividade municipal desenvolvida con motivo dos actos de edificación e uso do chan, regulados polos artigos 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galiza, así como pola súa normativa de desenvolvemento, en orde a verificar que aquelas se axusten ás Normas de Planeamento e Ordenación Complementarias e Subsidiarias de Moaña, e que cumpran coas condicións técnicas de segurirdade, salubridade, hixiene e saneamento, así como pola tramitación a instancia de particulares de expedientes de planeamento secundario (Plans Parciais, Plans Especiais, Estudios de Detalle) e a tramitación de expedientes de execución de planeamento (delimitación de unidades de actuación, proxectos de compensación, reparcelación ou expropiación).

Taxa por licenzas urbanísticas Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel