abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Constitue o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal para a entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase e outras reservas análogas (art. 20.3 h do TRLFL).

Taxa por entradas de vehículos Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel