abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Categories starting with F

Fiscais (43)

Ordenanza municipal reguladora da taxa pola prestación do servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais (1), Ordenanza municipal reguladora de contribucións especiais (1), Ordenanza municipal reguladora da taxa por licenzas de auto-taxis e demais vehículos de alugueiro (1), Ordenanza municipal reguladora da taxa de matadoiros, lonxas e mercados (2), Ordenanza municipal reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) (2), Ordenanza municipal reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI) (2), Instalación de barracas, casetas de venda e espectáculos (1), Ordenanza municipal reguladora dos prezos públicos polo servizo da piscina cuberta climatizada municipal (3), Ordenanza municipal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos (2), Servizos sociais, culturais e deportivos (7), Ordenanza municipal reguladora da taxa por utilización de instalacións deportivas municipais e centros socioculturais (2), Ordenanzas municipais reguladoras das taxas por utilización do dominio público (6), Ordenanza municipal reguladora da taxa por labores de limpeza de testeiras á vía pública (2), Ordenanza municipal reguladora da taxa polo servicio de cemiterios municipais (2), Ordenanza municipal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal para a entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e (1), Ordenanza municipal reguladora do imposto de actividades económicas (IAE) (2)

Items starting with F Files

Folla de reclamación - OMIC

Sábado, 20 Novembro 2010