PLAN DE OBRAS E SERVIZOS - (PPOS) 2015


PLAN DE OBRAS E SERVIZOS – (PPOS) 2015

O próximo día 31 de decembro de 2017 rematará o prazo de execución do Plan de Obras e Servizos (PPOS 2015) da Deputación provincial.

Ademais dos investimentos consistentes na execución de obras, na súa meirande parte, tamén se realizaron contratos de subministros. As derradeiras adquisicións con cargo a este Plan foron:

-    “Subministro e montaxe de elementos no parque do Vaticano”. (PPOS/2015/00643/201500516).  A adxudicataria deste contrato menor foi a empresa HPC Ibérica S.A. e o importe do investimento foi de 8.412,08 euros.

-   “Adquisición de materiais diversos para dotación do centro sociocultural Castroviejo de Tirán” (PPOS/2015/00643/201500537). A adxudicataria, a empresa     Canalizaciones y Construcciones Salnés SL, subministrou materiais por importe de 9.348,65 euros.

A derradeira obra con cargo a este plan foi:

- "Asfaltado de camiños municipais: Catro Camiños, Canixada, Miranda, A Pontella, A Paradela, Costa - Latón" (PPOS/15/00643/201500530). A adxudicataria, a empresa NEXIA Infraestructuras, SLU, executou o investimento por importe de 79.668,61 euros.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel